LOGO TIVERIA2
Graczy online (24h)
0
Założonych kont:
44
Założonych postaci:
20
Założonych gildii:
3
DOWNLOAD

Regulamin serwisu s2.Tiveria2.pl


I Postanowienia Ogólne


§1. Prezentowany regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwerze gry Tiveria2 (dalej serwer), stronie forum.s2.Tiveria2.pl (dalej forum lub forum dyskusyjne), stronie s2.Tiveria2.pl (dalej strona) a także na serwerze teamspeak ts3-tiveria2.eu (dalej serwer teamspeak).
§2. Serwer gry Tiveria2, strona forum.s2.Tiveria2.pl, strona s2.Tiveria2.pl a także na serwer teamspeak ts3-tiveria2.eu są łącznie określane (również dalej) jako serwis s2.Tiveria2.pl (dalej serwis). Poprzez pojęcie konto rozumie się jakiekolwiek konto (lub konta) założone w serwisie s2.Tiveria2.pl
§3. Warunkiem grania na serwerze gry Tiveria2, korzystania ze strony forum.s2.Tiveria2.pl, strony s2.Tiveria2.pl oraz serwera teamspeak ts3-tiveria2.eu jest rejestracja konta.
§4. Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji nieprzestrzegania go.
§5. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach w regulaminie gracze będą informowani drogą ogłoszenia na stronie, forum lub wiadomości e-mail.
§6. Regulamin jest jedynie zbiorem, który pomaga ustalić wymiar kary i jej słuszność, a nie z góry ją określa. To administrator ma zawsze ostateczne zdanie w danej sprawie.
§7. Termin Ekipa Tiveria2, jak i termin Administracja, odnosi się do zarządu gry, forum, strony oraz serwera teamspeak. Członkowie ekipy są wypisani na stronie s2.Tiveria2.pl w zakładce ‘Ekipa’.
§8. Termin Użytkownik Tiverii2 (dalej Użytkownik) odnosi się do użytkownika gry, forum dyskusyjnego, strony lub serwera teamspeak.
§9. Ochrona danych do konta leży w gestii Użytkownika, jednocześnie właściciel serwisu Tiveria.pl dołoży wszelkich starań, żeby posiadane dane użytkownika były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
§10. Ekipa Tiveria2 nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania bądź udostępniania hasła osobom trzecim przez Użytkownika.
§11. Na forum dyskusyjnym jedna osoba może wypowiadać się tylko z jednego konta.
§12. Każdego Użytkownika prosi się o stosowanie do zasad zawartych w netykiecie.
§13. Każdy Użytkownik korzysta z serwera gry Tiveria.pl, strony forum.s2.Tiveria2.pl, strony s2.Tiveria2.pl oraz serwera teamspeak ts3-tiveria2.eu na własną odpowiedzialność.
§14. Ekipa Tiveria2 nie zmienia adresów e-mail - w celu odzyskania konta e-mail, prosimy o kontaktowanie się z BOK dostawcy poczty.
§15. Logowanie się na konto oznacza automatyczną asocjację z ów kontem.
§16. W przypadku zamknięcia serwisu s2.Tiveria2.pl Użytkownik nie będzie dochodzić swoich praw do konta. Wszystkie konta są własnością właściciela serwisu s2.Tiveria2.pl.
§17. Handel kontami na serwerze, a także powiązanymi z nimi przedmiotami nie jest zabroniony, jednocześnie Ekipa Tiveria2 w żaden sposób nie bierze na siebie odpowiedzialności za problemy wynikłe podczas próby sprzedaży lub wymiany konta.
§18. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.


II Prawa i obowiązki Administratora oraz osób z Ekipy Tiveria2


§1. Administrator bądź uprawniona przez niego osoba z Ekipy Tiveria2 ma prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika w serwisie s2.Tiveria2.pl, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu s2.Tiveria2.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek serwisu s2.Tiveria2.pl, bez konieczności informowania go o tym.
§2. Administrator bądź uprawniona przez niego osoba z Ekipy Tiveria2 ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie s2.Tiveria2.pl, które łamią prawo lub niniejszy regulamin.
§3. Administrator bądź osoba z Ekipy Tiveria2 nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie nazwy użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do konta w serwisie s2.Tiveria2.pl, takich jak np. adres e-mail czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić w dziale 'Skargi' na stronie forum.s2.Tiveria2.pl.

III Prawa i obowiązki użytkownika


§1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w serwisie s2.Tiveria2.pl, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści.
§2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
§3. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący serwisowi s2.Tiveria2.pl
§4. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail, który jest w jego posiadaniu, w celu potwierdzenia rejestracji konta.
§5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich danych w procesie rejestracji. Ekipa Tiveria2 nie pomaga w przypadku podania błędnych danych, które są podstawą do usunięcia konta bez ostrzeżenia.
§6. Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu zajętej już nazwy użytkownika.
§7. Nazwa konta, nazwa Użytkownika, nickname postaci, imię konia, opis sklepu, nick na serwerze teamspeak czy nazwa gildii nie może naruszać praw osób trzecich oraz wszelkich norm obyczajowych (słów wulgarnych oraz zwrotów dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie). Nie może zawierać w sobie również adresów e-mail ani adresów stron internetowych.
§8. Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez osobę z Ekipy Tiveria2 decyzji o nałożeniu blokady na konto. Od otrzymanych ostrzeżeń odwołań nie ma.
§9. Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie na forum.s2.Tiveria2.pl w dziale 'Apelacje'.

IV forum.s2.Tiveria2.pl


§1. Podszywanie się pod innych Użytkowników na forum jest surowo zabronione.
§2. Zakazuje się umieszczania na forum treści powszechnie uznanych za obraźliwe (szerzących pornografię, pedofilię, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie czy religię) czy naruszających godność i wolność innych osób, jak i zabrania się również używania słów wulgarnych i obscenicznych.
§3. Zakaz umieszczania tego samego postu w kilku działach forum (nie dotyczy ogłoszeń globalnych).
§4. Obrażanie i atakowanie słowne innych Użytkowników na forum jest zakazane. Użytkownicy nie mogą prowadzić prywatnych sprzeczek i kłótni z wykorzystaniem publicznych forów.
§5. Bez przyczyny, dowodów i argumentacji nie powinno się zarzucać przewinień innym użytkownikom.
§6. Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do innych (odpowiadających tematyce), przenoszone do archiwum lub kasowane.
§7. Jeżeli w danym forum jest lokalny regulamin, to Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
§8. Tytuł tematu powinien jasno i zwięźle określać jego zawartość.
§9. Nie powinno zakładać się tematu podobnego do istniejącego wcześniej, chyba że temat taki tworzony będzie z zachowaniem znacznego odstępu czasowego od poprzedniego (istniejącego).
§10. Tematy nieaktywne ponad 14 dni będą zamykane przez i przenoszone do odpowiedniego dla działu archiwum.
§11. Maksymalny rozmiar avataru to 150x150 pikseli.
§12. Maksymalny rozmiar sygnatury to 500x200 pikseli.
§13. Zabrania się umieszczania sygnatur głosowych (czyt. takich, z których rozlega się dźwięk).
§14. Na forum istnieje absolutny zakaz reklamowania lub nawet nawiązywania do konkurencyjnych serwerów Metin2 lub for dyskusyjnych.
§15. Wszelkie próby zamieszczania szkodliwego oprogramowania będą surowo karane.
§16. Umieszczanie odnośników, z których Użytkownik może czerpać korzyść materialną jest surowo zakazane.
§17. Obowiązuje zakaz umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków do materiałów naruszających prawa autorskie lub majątkowe podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do wszelkich publikowanych treści lub zgodę podmiotów trzecich, posiadających takie prawa, na publikację materiałów do nich należących.
§18. Zakazuje się nadużywania czcionki o rozmiarze większym niż standardowy. Nadużycia będą karane dopiero po otrzymaniu pierwszego, słownego upomnienia od osoby z Ekipy Tiveria2.

V Zasady nakładania kar


§1. Kary są nakładane przez osoby z Ekipy Tiveria2.
§2. Kary są adekwatnie do typu oraz wielkości przewinienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
§3. W zależności od rodzaju oraz wielkości przewinienia przewidywane są następujące typy kar (dotyczy to wszystkich kont w serwisie s2.Tiveria2.pl):
• ostrzeżenie lub upomnienie słowne,
• tymczasowe zablokowanie możliwości pisania na forum s2.Tiveria2.pl,
• tymczasowa blokada konta,
• tymczasowa blokada konta oraz kont powiązanych,
• permanentne zablokowanie możliwości pisania na forum s2.Tiveria2.pl,
• permanentna blokada konta,
• permanentna blokada konta oraz kont powiązanych,
• permanentna blokada konta oraz kont powiązanych z jednoczesnym pozbawieniem możliwości ponownej rejestracji i zablokowaniem dostępu do serwera, forum, strony oraz serwera teamspeak poprzez blokadę adresu IP,
§4. Każda kara lub upomnienie jest rejestrowane w kartotece Użytkownika.
§5. Do czynów podlegających karze zaliczyć można:
• wykorzystywanie niedoskonałości gry (tzw. bugów),
• używanie nielegalnego oprogramowania na serwerze, w celu osiągnięcia korzyści osobistej (tzw. cheatów),
• używanie nieautoryzowanych przez Administrację modyfikacji klienta gry serwera,
• próby oszustwa lub kradzieży kont na serwerze, forum, stronie oraz serwerze teamspeak,
• niestosowanie się do zasad zawartych w regulaminie,
• groźby, zastraszanie, wymuszanie oraz obrażanie innych Użytkowników,
• próby podszycia się pod innego Użytkownika, a w szczególności osobę z Ekipy Tiveria2,
• obrazę osoby z Ekipy Tiveria2,
• rozpowszechnianie poufnych danych innych Użytkowników lub Administratora,
• wszelkie inne działania mające na celu utrudnienie gry Użytkownikom lub zakłócenie działania serwisu s2.Tiveria2.pl
§6. W przypadku nieopisanych wyżej kwestii, decyzję zawsze podejmuje administrator, a kara zostanie nałożona adekwatnie do rodzaju i stopnia przewinienia.

VI Serwer teamspeak


§1. Korzystanie z serwera teamspeak jest darmowe i dobrowolne.
§2. Adresem serwera teamspeak jest: ts3-tiveria2.eu
§3. Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do teamspeak i wysłanie stosownej prośby do osoby z Ekipy Tiveria2 o stworzenie kanału dla nowej gildii.
§4. Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny.
§5. Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 2 podkanały.
§6. Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.

VII ItemShop


§1. W ramach serwisu s2.Tiveria2.pl funkcjonuje sklep internetowy (dalej ItemShop), którego właścicielem jest właściciel serwisu s2.Tiveria2.pl. Poniżej określone są zasady zawierana transakcji w ItemShopie.
§2. W ramach ItemShopu Użytkownicy mogą nabywać towar - Smocze Monety (skrót SM), będące jedynym wirtualnym środkiem płatniczym za przedmioty dostępne w ItemShopie. Smocze Monety nie posiadają żadnej wartości pieniężnej, ani nie są wymieniane na jakąkolwiek inną walutę przez Administrację. Zakupione przedmioty trafiają na przypisane do transakcji oraz Użytkownika konto na serwerze.
§3. Przedmioty, abonamenty oraz Smocze Monety dostępne w ItemShopie są własnością właściciela serwisu s2.Tiveria2.pl. Właściciel nie odpowiada za ewentualną utratę tych przedmiotów spowodowaną zamknięciem serwisu.
§4. Wirtualna waluta (SM) została stworzona wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. Administrator przydziela Użytkownikowi zakupione Smocze Monety na czas nieokreślony.
§5. Wszystkie abonamenty dostępne w ItemShopie są na określony czas, z wyłączeniem przypadku niedostępności serwera gry. W przypadku niedostępności serwera gry, o ewentualnej rekompensacie w postaci wydłużenia czasu abonamentu decyduje Administracja.
§6. Smocze Monety można nabyć tylko poprzez sposoby udostępnione w ItemShopie (m.in. wysłanie SMS premium, przelew bankowy).
§7. Wszystkie usługi płatnicze, za które można nabyć Smocze Monety w ItemShopie świadczy firma HotPay będąca podmiotem kontrolowanym przez ePłatności sp. z o.o. sp. komandytowa. ePłatności sp. z o.o. sp. komandytowa jest jednocześnie administratorem infrastruktury obsługującej system płatniczy; spółka ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP:5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383.
§8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu s2.Tiveria2.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
§9. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie https://s2.Tiveria2.pl/auth/register i wypełnić wskazany na tej stronie formularz, a następnie przejść do zakładki ‘ItemShop’. Zamówienie Smoczych Monet dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji odpowiadającej wybranej formie płatności oraz kwocie zamówienia. Zamówienie realizowane jest internetowo po zakończonym procesie płatności, poprzez przypisanie przez właściciela serwisu s2.Tiveria2.pl zamówionej ilości Smoczych Monet do konta użytkownika.
§10. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.
§11. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać bezpośrednio do jednego z Administratorów z Ekipy s2.Tiveria2 lub [email protected]
§12. Reklamacje złożone do Administracji rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu przypisywane są Smocze Monety w ilości odpowiadającej zamówieniu.
§13. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS lub przelewy.
§14. Warenikiem Odstąpienie od umowy i ubieganie się o zwrot kosztów, jest możliwe tylko pod warunkiem nie wykorzystania pakietu i nie później niż 48 godz. od dokonanego zakupu..


Ostatnia aktualizacja: 07 Listopad 2019r.

Właściciel serwisu s2.Tiveria2.pl:
Katarzyna Kubsch Blachnickiego 2/16 40-177 Katowice nr. Kontaktowy 790324645 email. [email protected]
1 Bambus 110
2 ric 104
3 test4 85
4 likan 85
5 test3 79